Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Financiering

Financiëring

Als ergotherapeuten onderzoeken wij altijd de factoren in de persoon, de taken en de omgeving, (zowel privé als in het werk) en de samenhang daartussen. Hieruit moet blijken waar de acties op gericht moeten gaan worden.

Tijdens het oriënterend gesprek nemen we uw vraag door en bekijken mogelijke oplossingsrichtingen. Tevens wordt dan gekeken welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Wanneer uw vraag vooral betrekking heeft op herstel van ziekte en/of het leren omgaan met beperkingen dan zal dit kunnen vallen onder ergotherapie. Ergotherapie wordt voor 10 uur per kalender jaar vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Dit telt wel mee voor uw eigen risico. In de aanvullende verzekering zijn soms extra uren ergotherapie opgenomen. Als praktijk hebben wij dit jaar met alle zorgverzekeraars contracten (m.u.v. internationale zorgverzekeringen).

De overige diensten worden niet vergoed door de zorgverzekering en hiervoor zal een offerte worden opgesteld. Bespreek uw wensen met uw bedrijfsarts, uw werkgever, uw inkomstenverzekeraar of het UWV voor vergoedingsmogelijkheden.

De werkgever heeft in beginsel een inspanningsverplichting om zijn medewerkers te ondersteunen in het voorkómen van verzuim en terugkeer naar werk bij ziekte. Wel is de werkgever vrij om hierin zijn eigen keuzes te maken.