Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Diensten / Re-integratie 1e spoor


Re-integratie 1e spoor


Naarmate u langer uit het arbeidsproces bent wordt de drempel om terug te gaan groter. Zelfs zonder dat er sprake is van klachten of beperkingen. De oorzaak bij langdurig (langer dan 6 weken) ziekteverzuim ligt vrijwel nooit bij een enkelvoudig, specifiek probleem. Over het algemeen is het een complexe samenhang van gezondheidsklachten, persoonlijke eigenschappen, omstandigheden in en op het werk en aspecten in de privé-situatie.

Meestal wordt al gestart met de re-integratie voordat uw klachten volledig verdwenen zijn. Of u hebt klachten of beperkingen waarmee u de rest van uw leven zult moeten dealen. Door uw beperkingen en klachten als pijn, vermoeidheid of spanning functioneert u niet als voorheen en dit kan snel leiden tot onzekerheid, frustratie en onmacht.

Wanneer u na een periode van ziekte gaat terugkeren naar uw eigen werk wordt dit re-integratie spoor 0 genoemd. Als u terugkeert naar ander, passend werk bij uw eigen werkgever heet dit re-integratie spoor 1. Over het algemeen wordt met de term re-integratie 1e spoor zowel spoor 0 als spoor 1 bedoeld.

In principe wordt gedurende het eerste jaar van uw verzuim gestreefd naar terugkeer in eigen functie of een passende functie bij de eigen werkgever. Wanneer bij de eerstejaarsevaluatie twijfel is over de haalbaarheid hiervan aan het einde van de ‘Poortwachterperiode’ is de werkgever gedwongen om een 2e spoor re-integratietraject op te starten. Tijdens de gehele looptijd van de Wet Verbetering Poortwachter houdt u echter het recht om terug te keren naar uw eigen functie en uren.

Re-integreren na (langdurig) verzuim vanwege lichamelijke en/of geestelijke klachten vraagt om specifieke kennis en deskundigheid. Aangezien re-integreren voor u mogelijk nog onbekend terrein is, is het aan te bevelen dat u hierin gesteund wordt door een deskundige, persoonlijke en betrokken professional.

Wet Verbetering Poortwachter
Tijdens de eerste 2 jaar van het verzuim zijn de rechten en plichten van zieke medewerkers en werkgevers vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter. De belangrijkste punten:

Voor wie
U bent al een tijdje ziekgemeld. U wilt weer aan het werk, maar weet niet hoe u dat het beste kunt aanpakken. U bent nog lang niet de oude en de bedrijfsarts en uw werkgever willen dat u al weer gaat starten met de re-integratie. Is dat nou wel verstandig?
Of juist het tegenovergestelde. U wil weer aan het werk, maar iedereen om u heen adviseert u om het toch vooral rustig aan te doen. Maar dat helpt u niet want zo BENT U niet. Maar hoe pakt u het dan wel aan zonder uzelf voorbij te lopen en hierdoor terug te vallen?

Iedereen heeft er een mening over, maar waar doet ú nou goed aan? De bedrijfsarts en uw werkgever geven wel advies, maar weten die wel wat goed is voor U? Begrijpen ze u wel echt? Hebben ze wel echt het beste met u voor? En bent u verplicht om hun adviezen op te volgen? Wordt uw mening wel gevraagd?

U wilt graag zelf aan het roer staan van uw eigen re-integratie maar heeft daar wel begeleiding en ondersteuning in nodig. Een betrokken en actieve houding van uzelf is dan ook essentieel voor het laten slagen van de werkhervatting.

Doelen

Werkwijze
Er wordt gewerkt volgens de Participatieve Aanpak op de Werkplek

STAP 1: CREËREN VAN VOORWAARDEN EN INITIËREN

In een eerste oriënterend gesprek wordt met u en uw werkgever kennisgemaakt, de randvoorwaarden worden besproken en de erwachtingen afgestemd. Er wordt een gezamenlijk doel geformuleerd. De verwachte tijdsduur en een globaal stappenplan voor het gehele traject worden besproken.

STAP 2: KNELPUNTENANALYSE

Tijdens een driegesprek (u, de coach en uw werkgever) inventariseren we de mogelijke knelpunten die u en uw leidinggevende zien/ervaren bij de terugkeer naar werk. Knelpunten kunnen praktisch zijn, maar ook op het procesmatige en/of persoonlijke vlak liggen. De ervaren/verwachtte knelpunten worden met de leidinggevende en de werknemer apart nader onderzocht en geanalyseerd zodat ieder zich vrij voelt zijn mening te geven. eventueel vindt een werk(plek)observatie plaats.

STAP 3: OPLOSSINGENANALYSE

Met betrokkenen wordt gebrainstormd over mogelijke oplossingen en worden gezamelijk de meest geschikte oplossingen gekozen.

STAP 4: PLAN VAN AANPAK

In een duidelijk plan van aanpak worden concrete afspraken gemaakt over wie, wat, wanneer doet voor het realiseren van de oplossingen.

STAP 5: IMPLEMENTATIE

In deze fase worden de afspraken uitgevoerd. Hierbij wordt door de coach advies, begeleiding en ondersteuning geboden aan zowel de werkgever als de medewerker. De vorm van ondersteuning kan deels worden opgenomen in het plan van aanpak.

STAP 6: EVALUATIE

Op afgesproken tijdstippen wordt tussentijds een driegesprek de voortgang geevalueerd. Hierover zal tussentijds schriftelijk worden gerapporteerd.

Resultaat
Het resultaat is dat u zo snel mogelijk, met de nadruk op ‘mogelijk’, weer optimaal aan het werk bent en dat de re-integratie soepel verloopt. U hebt uw kracht hervonden en hebt weer vertrouwen in uzelf en de toekomst. U bente weer aan het werk in uw eigen functie of eventueel in een andere passende functie bij uw eigen werkgever. Mocht dit niet haalbaar zijn dan is er bij alle partijen (u, uw werkgever en de bedrijfsarts) de overtuiging dat het maximale eruit gehaald is en dat, zonder sancties vanuit het UWV, een 2e spoor traject kan worden ingezet.